"ולנר תמיד אקח לי,
את אש העקדה,
ולקרבן אקריב לו,
את נפשי היחידה."